Cím: 8000 Székesfehérvár, Ojtozi köz 1/1. | Bejelentkezés: Kapcsolat | csodavarazsfejleszto@gmail.com

Adatkezelés

Szolgáltatások ismertetése,Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató

 

Barna Andrea és Pilaszanovich Máté Szilvia vállalkozó rendelkezési joga alatt álló www.csodavarázs.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

 

Böngészés a weboldalon

A csodavarázs.hu oldalon (továbbiakban weboldal/honlap/oldal) tetszés szerint nézelődhet, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet a szolgáltatásokkal, és tájékozódhat a részletekről.

 

A weboldal használata

A kezelt adatok köre: dátum, a honlap használatának időpontja, Felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, Felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja).
Az adatkezelés célja: a honlap Felhasználói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: honlap Felhasználói esetében egy év.
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes.

 

Szolgáltatások igénybevétele

A nyújtott szolgáltatásról Szolgáltató a hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően tárgyi adómentes számlát bocsát ki 0% ÁFA tartalommal.
Bármilyen – a honlapon fellelhető – szolgáltatás igénybevételéhez Önnek kapcsolatba kell lépnie Szolgáltatóval a honlapon megadott elérhetőségek valamelyikével.
A nyújtott szolgáltatásról a Szolgáltató elektronikus (vagy papír alapú) számlát állít ki, melyet Megbízó készpénzben vagy banki átutalással egyenlíthet ki. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a megbízási díjról való lemondásnak.
A szolgáltatás a Házirend tudomásul vétele, elfogadása után történik, illetve, mikor befizetésre került az adott szolgáltatás.

 

Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen tájékoztató célja az Adatkezelő által hozzáférés a www.csodavarazs.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap) kapcsolódóan végzett személyes és különleges adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet/GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.

 

Szolgáltató elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és európai uniós jogszabályokkal.
Adatkezelő adatai
Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést Barna Andrea E.V. , és Pilaszanovich-Máté Szilvia E.V végzi
Fantázianév: Csodavarázs Fejlesztőház
Cégnév: Barna Andrea E.V.
Telefon: +36706742270

Pilaszanovich- Máté Szilvia

Telefon:+36205725138

 


E-mail:csodavarazsfejleszto@gmail.com

 
A továbbiakban: Adatkezelő
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a Weboldal Felhasználóinak a személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

 

Adatok fajtája

Az Anamnézis lapon leírt személyes adatok, mint

Gyermek neve (foglalkozások, vagy terápiák jelenléti ívéhez, és beazonosításhoz)

Életkora(megfelelő korosztályi besoroláshoz, illetve vizsgálatokhoz)

Szülő neve (azonosításhoz, illetve a kapcsolati adatok hozzárendeléséhez)

Elérhetőség –telefonszám (kapcsolattartáshoz, rendkívüli helyzetek esetén; elmaradó
foglalkozás, a foglalkozásokhoz kapcsolódó érdeklődés és ismertetések céljából.

Cím a számlázáshoz (a szolgáltatási díjak számlázása érdekében); illetve a terápiákhoz és azok protokolljához kapcsolódó kórelőzmény- és vizsgálati lapokon, feljegyzéseken, szakvéleményeken szereplő személyes adatok.

Elektronikus számlázáshoz szükséges email cím: nem adatkezelés céljából, kapcsolattartás miatt.

 

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól[1];
évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (“Eht.“);

 

Adatvédelemhez kapcsolódó fogalmak

 • érintett: az az érintett természetes személy, aki a weboldalon végzett tevékenysége során bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosíthatóvá válik az adatkezelő által.
 • személyes adat: a felhasználóval kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 

A weboldal cookie kezelése

A kezelt adatok köre: dátum, honlapra belépés időpontja
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja: a honlapon sütik (cookies) kerültek elhelyezésre, ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből Felhasználói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.

Az alábbi cookie-k használhatók az oldalon:
– funkcionális cookie: ez a süti segít a kívánt tartalom betöltésében,

–  biztonsági cookie,

–  performance cookie

– feltétlenül szükséges cookie

­-  vásárláshoz szükséges cookie

–harmadik fél cookie

Mivel a csodavarazs.hu nem tudja a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott szolgáltatás honlapján kaphat bővebb felvilágosítást az adott cookie-ról.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig (a honlap elhagyásával megszűnik), de amennyiben Felhasználó kéri legkésőbb 72 óráig, illetve Felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is.

 

 

Panaszkezelés (e-mailben, levélben, telefonon)

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, szolgáltatás megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, szolgáltatás ára), szolgáltatásról készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés.
Az adatkezelés célja: az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása.
Az adatkezelés időtartama:
– számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év,
– írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év,
– szóbeli panasz esetén felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év.

 

Szolgáltató szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, az Ön érdekeit szem előtt tartva jár el. Bárminemű panasz esetén forduljon Szolgáltatóhoz bizalommal!  Szükség esetén észrevételeit az illetékes békéltető testületnek is jelezheti: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6., fmkik@fmkik.hu.

 

 

 

.

Jogorvoslati lehetőségek

 

Bármikor kapcsolatba léphet Szolgáltatóval a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
– joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
– joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
– joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
– joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv.),
– joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
– joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
– joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
– joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató elérhetőségein.
a.) tájékoztatás:
Az érintett kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
b.) helyesbítés:
Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.
c.) adatok zárolása:
Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit Szolgáltató zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
d.) adat törlése:
Szolgáltató a személyes adatot törli, ha:
– kezelése jogellenes,
– az érintett kéri,
– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
e.) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
1.) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
2.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
3.) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Jogi nyilatkozat

 

 A csodavarazs.hu tulajdonosa tájékoztatja Önt, hogy weboldalának böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni.
Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes.


Bárminemű jogvita esetén a Székesfehérvári Járásbírósághoz van lehetőség fordulni (Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1., email: birosag@szfvar.birosag.hu).
Az általános szerződési feltételek visszavonásukig érvényesek.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Scroll to Top